„ODKRYWCY KULTUR”

I. Podmioty

1.     Sklep internetowy https://odkrywcy-kultur.pl/, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez The LINK Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp.  z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żołnierska 25, 40-697 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000229922, posługująca się nr NIP: 634-256-74-40, zwana dalej Sprzedający.

2.     Kupującym jest każda osoba składająca zamówienie w Sklepie i zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zwaną dalej Umową.

II.  Postanowienia Ogólne

1.     Sklep prowadzi sprzedaż gry planszowej „Odkrywcy Kultur” przez Internet.

2.     Ceny na stronie internetowej są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy grze planszowej są wiążące w chwili potwierdzenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny gry planszowej „Odkrywcy Kultur”, przeprowadzeni i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu oraz wprowadzanie w nich zmian.

III. Zamówienia i sposób ich realizacji

1.     Kupujący może zamówić grę planszową „Odkrywcy Kultur” albo logując się na swoje konto albo poprzez wprowadzenie odpowiednich danych w zamówieniu. Kupujący musi podać następujące dane:

a.     Imię i nazwisko;

b.     Adres mailowy;

c.     Adres dostawy;

d.     Sposób dostawy;

e.     Sposób płatności.

2.     Dane wskazane przez Kupującego muszą być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Za podanie nieprawdziwych informacji Kupujący będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną.

3.     W przypadku podania przez Kupującego danych osobowych osób trzecich domniemywa się, iż posiada on pełnomocnictwo/umocowanie do ich reprezentowania. Za działanie bez pełnomocnictwa/umocowania bądź z przekroczeniem ich granic Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność prawną.

4.      Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje informację o jego przyjęciu na podany adres mailowy. W wiadomości znajdują się informacje o:

a.     Liczbie i cenie zamówionych produktów;

b.     Kosztach ewentualnego sposobu płatności;

c.     Przewidywanym terminie dostawy.

5.     W zależności od wyboru sposobu płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się albo w chwili zatwierdzenia zamówienia (płatność przy odbiorze) albo w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego (przedpłata).

6.     Od momentu założenia zamówienia, aż do czasu jego zrealizowania, Kupujący może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z zamówienia.

7.     Termin otrzymania zamówienia przez Kupującego oznacza czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego powiększony o czas dostawy zamówienia.

8.     Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy:

a.     Dostawa kurierem

9.     Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności

a.     Zapłacić z góry przelewem bankowym na konto Sprzedającego, tj. 07 1160 2202 0000 0003 6405 6810

b.     Zapłacić z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy PayU S.A.;

c.     Zapłacić z góry kartą płatniczą;

d.     Zapłacić gotówką przy odbiorze.

IV. Zwroty, odstąpienie od Umowy

1.      Kupujący może w terminie 14 dni od dnia otrzymania lub odebrania gry planszowej „Odkrywcy Kultur” odstąpić  od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostaw jeśli była ona dodatkowo opłacana przez Kupującego.

2.      Kupujący może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Sklepu.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kupujący może przesłać na adres Sprzedającego, tj. ul. Różyckiego 14C, 40-589 Katowice lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego, tj. kontakt@odkrywcy-kultur.pl.

4.      Termin odstąpienia od Umowy  uważa się za zachowany jeśli w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania lub odebrania gry  planszowej „Odkrywcy Kultur” zostanie przesłana wiadomość mailowa lub wysłane za pomocą operatora - Poczty Polskiej odstąpienie od Umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia gry planszowej „Odkrywcy Kultur”, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Zwrot należności Kupującemu nastąpi do 14 dni od dnia poinformowania Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy przez Kupującego. Zwrot płatności dokonany nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zastrzeże inny sposób.

6.      Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości gry planszowej „Odkrywcy Kultur” wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

V. Reklamacja

1.     W razie zauważenia przez Kupującego wszelkich niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia gry planszowej „Odkrywcy Kultur” lub braku jakiekolwiek elementu Gry Kupujący może złożyć pisemną reklamację.

2.     Reklamację należy złożyć w momencie otrzymania przesyłki bądź najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania lub odebrania gry planszowej „Odkrywcy Kultur”. Reklamację należy przesłać na adres  Sprzedającego, tj. ul. Różyckiego 14C, 40-589 Katowice lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego, tj. kontakt@odkrywcy-kultur.pl, podając niezbędne informacje dotyczące zamówienia, tj. adres dostawy, numer zamówienia, datę zamówienia, oraz dokładnie opisując zaistniały problem.

3.     Uszkodzona gra planszowa „Odkrywcy Kultur” zostanie niezwłocznie wymieniona na egzemplarz wolny od jakichkolwiek wad. W przypadku wyczerpania zapasu Kupujący może odstąpić od Umowy, gdzie Sprzedający zwróci mu wszelkie poniesione przez niego koszt, w tym również koszty dostawy, albo Sprzedający obniży cenę Gry.

4.     Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich przesłania przez Kupującego.

5.     W przypadku konieczności zwrotu gry planszowej „Odkrywcy Kultur” Sprzedający wzywa kuriera, który podejmuję przesyłkę od Kupującego, który nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

VI. Postanowienia końcowe

1.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w przeciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na Stronie.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), a także ustaw szczególnych.

3.     Wszelkie spory związane z zawarciem Umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedający rozstrzygane są przez sądy powszechne rzeczowo i miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedającego.

4.     Niniejszy Regulamin Sklepu stanowi integralną część Regulaminu. Postanowienia Polityki Prywatności również odnoszą się do niniejszego Regulaminu Sklepu.

5.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 30-11-2018.