Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego, znajdujących się pod adresem elektronicznym http://odkrywcy-kultur.pl  (dalej: Sklep Internetowy).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przedstawiamy informacje dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych  przez Administratora danych:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. Ul. Żołnierska 25, 40-697 Katowice, e-mail: contact@the-link.pl

2.       Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w następujący sposób

·         Listownie na adres – The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. Ul. Żołnierska 25, 40-697 Katowice

·         Mailowo – pisząc na adres dagmara.pietluch@gmail.com

3.       W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

·         Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie tych danych, udzielonej w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) . Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności;

·         Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych (e-mail oraz numer telefonu), udzielonej w celu przesyłania Państwu na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wspomniana zgoda potwierdzana jest przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego;

·         niezbędności przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Na tej podstawie przetwarzane będą dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania przez Państwa zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Państwa zamówień;

·         niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO). Na tej podstawie przetwarzane będą dane osobowe zbierane w celach podatkowych i rachunkowych.

·         niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą;

·         niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią  w celu przekazania Państwa danych osobowych do Banku Millennium  („Bank”) w związku z:

a)       świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

b)      obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c)       w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

·         niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu  przekazania Państwa danych osobowych do PAYU S.A. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez PAYU S.A. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „PAYU” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez PAYU S.A. należytego wykonania takich umów zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

5.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

·         do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych) - dane związane z Rejestracją;

·         przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży - dane związane ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów;

·         przez okres 5 lat od liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano płatności -  dane niezbędne do wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej;

·         do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód -  dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail);

·         do czasu wygaśnięcia uprawnień z tytułu obsłużenia reklamacji;

·         w okresie prowadzenia kontaktu z Administratorem, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu – dane niezbędne do kontaktu. Jest to uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

·         przez okres posiadania przez inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO.

 

6.       W procesie rejestracji oraz w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, podają Państwo  następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, hasło, adres, numer telefonu, adres  e- mail, dane dotyczące dostawy i płatności.

7.       Sklep Internetowy poinformuje Państwa, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usługi oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

8.       Administrator przetwarzać będzie powyższe dane osobowe oraz dodatkowo identyfikator użytkownika w serwisie internetowym Administratora, adres internetowy urządzenia.

9.       Mogą Państwo nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy.

10.   Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:

·         składanie Zamówień,

·         zawarcie i realizacja Umowy,

·         przekazania Państwa danych osobowych do PAYU S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru,

·         przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych,

·         przekazania Państwa danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym,

·         przekazania Państwa danych osobowych do PAYU S.A. w związku z możliwością zaproponowania Państwu dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez PAYU S.A. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „PAYU” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy,

·         rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

·         bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,

·         za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora (w formie Newslettera)

 

11.   Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • pracownicy, współpracownicy Administratora;
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • Państwo, którzy korzystają w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Państwem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy;
  • Państwo, który korzystają w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator może udostępnić  dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
    a) Bank Millennium
    b) PAYU S.A.
  • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celach przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora;
  • właściwe podmioty i organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

 

12.   Przysługuje Państwu prawo do:

·         uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

·         żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

·         żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

·         przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

·         złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

·         prawo do sprzeciwu - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), czyli niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

·         w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania

 

 

13.   wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. Ul. Żołnierska 25, 40-697 Katowice

14.   Przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre  Państwa dane osobowe przez tzw. pliki „cookies” (ciasteczka)  czyli niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.

15.   Piki „cookies” są wykorzystywane w następujących celach:

·          umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;

·         rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

·         lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.

16.   Większość używanych na stronie  plików „cookies” to tzw. „cookies” sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

17.   W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.